Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. De huidige algemene voorwaarden maken alle vorige voorwaarden door SEASIDE GALLERY uitgegeven ongedaan. De klant stemt uitdrukkelijk in met de algemene voorwaarden, met uitzondering van alle andere voorwaarden et neemt uitdrukkelijk afstand van de zijne. Wij aanvaarden geen enkele voorwaarden die in strijd zijn met onze verkoopsvoorwaarden.

2. De goederen verkocht op de site van SEASIDE GALLERY omvatten kunstfoto's in beperkte oplages. De foto's worden aangeboden in verschillende formaten en afwerkingen, in samenspraak met de auteur of rechthebbenden.

3. Voor al onze prijzen is de BTW inbegrepen, de verzendingskosten zijn niet inbegrepen. Betalingen gebeuren uitsluitend in Euro.

4. Wij houden het recht om onze tarieven op elk ogenblik te wijzigen in overeenkomst met de reglementering van het Ministerie van Economische Zaken.

5. Onze leveringstermijnen zullen steeds nauwlettend nagestreefd worden, echter zonder formele garanties. Mogelijke laattijdige levering zal niet kunnen leiden tot betaling van schadeloosstelling of terugbetaling van de goederen.

6. Alle verzendkosten (post, courrier, etc...) zijn ten laste van de klant. De klant draagt de risico's van verzending, zelfs in het geval van gratis verzending.

7. Voor de leveringen buiten de EEG en DOM-TOM, is de klant de importeur van de aangekochte artikelen. Hij zal alle vereiste maatregelen nemen om zich van belastingen of eventuele invoerrechten te kwijten. Deze rechten en bedragen staan in geen enkel geval onder de bevoegdheid van SEASIDE GALLERY en blijven uitsluitend ten laste van de klant.

8. Op grond van de gerechtelijke procedure, beschikt de klant over een intrekkingstermijn van 7 dagen voor elke bestelling op onze website. De klant zal ons de artikelen kunnen terugsturen die hem niet zouden bevallen. Elke terugzending zal echter de voorafgaande toestemming van SEASIDE GALLERY vereisen. De klant zal zijn verzoek van terugzending via e-mail aan contact@seaside-gallery.com richten en na inwilliging van onze kant, zal hij over een termijn van 7 kalenderdagen beschikken om ons de artikelen op het volgende adres terug te sturen:

WILEMMA SPRL
Biekorfstraat 17
8400 Oostende
België

De terugbetaling (excl. de leveringskosten) zal uiterlijk 30 kalenderdagen na teruggave van de artikelen gebeuren. Vóór elke teruggave zullen SEASIDE GALLERY de hoeveelheid en de toestand van de teruggestuurde artikelen nazien. De artikelen zullen schadevrij en ongebruikt zijn. Zij zullen ons in nieuwstaat en in hun originele verpakking teruggestuurd  worden, gepaard gaande met een kopie van aankoopbewijs. Bij gebrek aan voorafgaande overeenkomst of in geval van zending op om het even welk ander adres dan die hierboven aangegeven, zal de teruggave van de artikelen geweigerd worden. De terugzending van de artikelen komt geheel onder de verantwoordelijkheid van de klant en op diens kosten.
De vergoeding zal door overschrijving op de bankrekening, gebruikt voor de aankoop gebeuren, volgens de betalingswijze die op het moment van de bestelling werd gebruikt.

9. Het intrekkingsrecht geldt niet voor en specifieke bestellingen door bedrijven buiten de website van SEASIDE GALLERY om.

10. Voor elk bezwaar of annulering in verband met een specifieke bestelling buiten de website van SEASIDE GALLERY om, zal de klant ons binnen de 7 kalenderdagen volgend op de bestelling, aangetekend schrijven. Na deze wettelijke termijn zal geen enkel bezwaar of annulering, voor welke reden dan ook, in beschouwing genomen worden. 

11. Voor elke specifieke bestelling buiten de website van SEASIDE GALLERY, verbindt de klant zich ertoe om elke bevestigde bestelling te ontvangen. In geval van annulering is SEASIDE GALLERY vrij de artikelen evenals de volledige betaling van de bestelling, ofwel een schadevergoeding van 30% van het bedrag van deze bestelling, met een minimum van 750,00 € te eisen.

12. In het geval dat de ontvangen artikelen niet in overeenstemming zijn met de bestelling of beschadigd zouden zijn, beschikt de klant over een recht van terugzending. Zoals voor het intrekkingsrecht, zal de klant de artikelen kunnen terugsturen na voorafgaande overeenkomst met SEASIDE GALLERY. De klant zal zijn verzoek van teruggave via e-mail aan contact@seaside-gallery.com richten en na inwilliging van onze kant, zal hij ons de producten op hetzelfde adres kunnen terugsturen als dat voor het intrekkingsrecht.
SEASIDE GALLERY zal het niet-conforme of beschadigde artikel omruilen voor het correcte artikel. In het geval dat dit artikel in breuk van voorraad zou zijn, zal een gelijkwaardig artikel en van dezelfde waarde aan de klant voorgesteld worden.
In het geval van het recht van teruggave, zijn de kosten van terugzending en nieuwe levering, ten laste van SEASIDE GALLERY. 

13. Wij reserveren ons het recht om de leveringen geleidelijk te factureren naargelang hun uitvoering, zelfs in het geval van gedeeltelijke levering.

14. Wij reserveren ons het recht om elke verwijzing naar onze verzamelingen in te trekken zonder dat geen enkele schadevergoeding hoe dan ook invorderbaar door de klant is, zelfs wanneer het betrokken artikel door hem werd besteld. 

15. In het geval dat bepaalde artikelen wegens uitputting van voorraad niet kunnen geleverd worden, zal geen enkele schadevergoeding hoe dan ook invorderbaar door de klant zijn, zelfs wanneer deze producten door hem werden besteld.

16. Behalve vooraf schriftelijk overeengekomen bijzondere beschikkingen, gebeurt de betaling van onze facturen door overschrijving. In bepaalde gevallen, kan een voorschot gevraagd worden. 

17. De laattijdige betaling van één enkele factuur geeft ons het recht, niet alleen om de vordering van deze factuur voort te zetten, maar eveneens om de onmiddellijke betaling van elk andere vorderingen te eisen, waarbij eventuele termijnen van betaling van rechtswege in zo'n geval nietig worden. Bovendien zullen verdere leveringen ondergeschikt aan de vordering gemaakt kunnen worden, zelfs indien beide partijen hier anders overeengekomen waren.

18. Elke op de vervaldag onbetaalde rekening wordt van rechtswege met een intrest van 12% per jaar verhoogd. Wanneer de rekening 8 kalenderdagen na de zending van een aanmaning per aangetekende brief onbetaald blijft, wordt de vordering verhoogd met 15% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 300,00 €. Deze vaste vergoeding is onafhankelijk van de schadevergoeding, alsmede van de kosten van procedure en rechterlijke belangen. Deze forfaitaire stijging wordt door de moeilijkheden van boekhouding, de verwikkelingen, de kosten van briefwisseling, de tijdverspilling en het gebrek aan beschikbaarheid van het onbetaalde bedrag gerechtvaardigd.

19. Deze algemene voorwaarden worden door het Belgische recht geregeld. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge en Brussel.